Sách chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ hai - 19/10/2020 10:52
Sách chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Sách chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

SÁCH CHUYÊN NGÀNH

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT

Tên tác giả

Tên sách

Nơi XB

Năm

1.       

Hồ Chí Minh

Về Lê Nin và chủ nghĩa Lê - nin

Hà Nội

1977

2.       

 

Về Lê Nin và chủ nghĩa Lê - nin

Hà Nội

1977

3.       

Nguyễn Ái Quốc

Đây "công lý" của TDP ở Đông Dương

Hà Nội

1962

4.       

Hồ Chí Minh

Về cuộc kháng chiến chống TDP

Hà Nội

1966

5.       

 

Về cuộc kháng chiến chống TDP

 

 

6.       

Hồ Chí Minh

Thống nhất nước nhà là con đường sống

Hà Nội

1976

7.       

 

Thống nhất nước nhà là con đường sống

Hà Nội

1976

8.       

Hồ Chí Minh

Phát huy tinh thần cầu học cầu tiến bộ

Hà Nội

1960

9.       

Hồ Chí Minh

Về đạo đức

Hà Nội

1993

10.  

Hồ Chí Minh

Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội

Hà Nội

1970

11.  

Võ Nguyễn Giáp

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hà Nội

1997

12.  

Phan Ngọc Liên

Những vấn đề lịch sử trong tác phẩm Hồ Chí Minh

Hà Nội

1999

13.  

 

Nghiên cứu tác phẩm bản án chế độ…

Hà Nội

1987

14.  

Đặng Xuân Kỳ

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Hà Nội

1990

15.  

Phạm Xanh

Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin

Hà Nội

1990

16.  

 

Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin

 

 

17.  

 

Nguyễn ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê nin

 

 

18.  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác an ninh trật tự

Hà Nội

1990

19.  

 

Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân

Hà Nội

1975

20.  

Bùi Đình Phong

Hồ Chí Minh với nền nghệ thuật mới Việt Nam trước 1954

Hà Nội

1994

21.  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề dân tộc

Hà Nội

1990

22.  

 

Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng

Hà Nội

1998

23.  

Phan Ngọc Liên

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế

Hà Nội

1995

24.  

 

Đánh mà thắng địch là giỏi

Hà Nội

2001

25.  

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới…

Hà Nội

 

26.  

Trần Đình Huỳnh

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền

Hà Nội

1996

27.  

 

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền

 

 

28.  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với lao động

Hà Nội

 

29.  

Trường Chinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam

Hà Nội

1991

30.  

Phùng Hữu Phú

Hồ Chí Minh với phật giáo Việt Nam

Hà Nội

1997

31.  

Đỗ Quang Hưng

Bác Hồ với giai cấp công nhân và CĐ…

Hà Nội

1990

32.  

Phan Ngọc Liên

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác sử học

Hà Nội

1985

33.  

 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

Hà Nội

1990

34.  

Đỗ Huy

Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

Hà Nội

1997

35.  

 

Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

Hà Nội

1997

36.  

Võ Nguyên Giáp

Tư tưởng bác hồ soi sáng sự nghiệp…

Hà Nội

1990

37.  

 

Tư tưởng bác hồ soi sáng sự nghiệp…

Hà Nội

 

38.  

 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

Hà Nội

1990

39.  

 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

Hà Nội

1990

40.  

 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

Hà Nội

1990

41.  

 

Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh

Hà Nội

1990

42.  

Hồ Chí Minh

Thơ chúc tết

Hà Nội

1986

43.  

 

Muôn vàn tình thân yêu

Hà Bắc

1995

44.  

 

Muôn vàn tình thân yêu

 

 

45.  

 

Muôn vàn tình thân yêu

 

 

46.  

 

Muôn vàn tình thân yêu

 

 

47.  

 

Muôn vàn tình thân yêu

 

 

48.  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử - sự nghiệp

Hà Nội

1986

49.  

Đinh Xuân Lâm

Hồ Chí Minh sáng ngời trang sử

Hà Nội

1990

50.  

 

Hồ Chí Minh những sự kiện

Hà Nội

199

51.  

 

Hồ Chí Minh biên niên sử Tập I

Hà Nội

1993

52.  

 

Hồ Chí Minh biên niên sử Tập II

Hà Nội

1993

53.  

 

Hồ Chí Minh biên niên sử Tập IV

Hà Nội

1994

54.  

 

Hồ Chí Minh biên niên sử Tập V

Hà Nội

1995

55.  

 

Hồ Chí Minh biên niên sử Tập VI

Hà Nội

1985

56.  

Phan Ngọc Liên

Hoạt động của bác hồ ở nước ngoài

Hà Nội

1998

57.  

 

Hoạt động của bác hồ ở nước ngoài

 

 

58.  

 

Hoạt động của bác hồ ở nước ngoài

 

 

59.  

Đinh Xuân Lâm

Bác hồ hoạt động bí mật ở nước ngoài

Hà Nội

1990

60.  

Đức Vượng

Hành trình cứu nước của Bác Hồ

Hà Nội

1990

61.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

Hà Nội

1995

62.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

 

 

63.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

 

 

64.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

Hà Nội

 

65.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

Hà Nội

 

66.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

Hà Nội

 

67.  

 

Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946

Hà Nội

 

68.  

 

NAQ ở Quảng Châu (1924 - 1927)

Hà Nội

1998

69.  

 

NAQ ở Quảng Châu (1924 - 1927)

Hà Nội

1998

70.  

 

Nơi ở và làm việc chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chính phủ

Hà Nội

1984

71.  

 

Nơi ở và làm việc chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chính phủ

 

 

72.  

 

Nơi ở và làm việc chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chính phủ

 

 

73.  

 

Bác Hồ viết di chúc

Hà Nội

1989

74.  

 

Có Bác có mãi trong tim

Hà Nội

1990

75.  

 

Có Bác có mãi trong tim

 

 

76.  

 

Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại, người thày…

Hà Nội

1969

77.  

Võ Nguyễn Giáp

Bác Hồ về tân trào

TuyênQuang

1970

78.  

 

Bác Hồ về tân trào

 

 

79.  

 

Bác hồ với CAND - CAND với bác hồ

Hà Nội

1991

80.  

 

Bác hồ với CAND - CAND với bác hồ

 

 

81.  

 

Bác hồ với CAND - CAND với bác hồ

 

 

82.  

 

Thanh Hoá khắc sâu lời bác

T. Hoá

1975

83.  

 

Bác Hồ với Vĩnh Phú

V. Phú

1975

84.  

 

Bác Hồ với Vĩnh Phú

 

 

85.  

 

Vĩnh Phú những lần đón Bác

V. Phú

1990

86.  

 

Vĩnh Phú những lần đón Bác

V. Phú

1990

87.  

 

Bác Hồ với Nam Hà

N. Hà

1992

88.  

 

Bác Hồ với Nam Hà

N. Hà

 

89.  

 

Bác Hồ với Nam Hà

N. Hà

2004

90.  

 

Bác Hồ với Nam Hà

 

 

91.  

 

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu

L Châu

1984

92.  

 

Thanh Hoá học tập và làm theo lời bác dạy

T. Hoá

1980

93.  

 

Bác Hồ với công nhân và nhân dân …

Quảng Ninh

1971

94.  

 

Bác Hồ với công nhân các dân tộc Lạng Sơn

L. Sơn

1995

95.  

 

Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh

Nghệ Tĩnh

1990

96.  

 

Đảng, Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân vũ trang

Hà Nội

1983

97.  

 

Những sự kiện lịch sử Đảng (Tập I)

Hà Nội

1976

98.  

 

Đường lối cách mạng Việt Nam (Tập I)

Hà Nội

1975

99.  

 

Đường lối cách mạng Việt Nam (Tập I)

 

 

100.          

 

Đường lối cách mạng Việt Nam (Tập II)

 

 

101.          

 

Đường lối cách mạng Việt Nam (Tập II)

 

 

102.          

 

Đường lối cách mạng Việt Nam (Tập II)

 

 

103.          

 

Những văn kiện chủ yếu của Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam

Hà Nội

1964

104.          

 

Câu hỏi và đáp án: Lịch sử Đảng 1954 - 1986

Hà Nội

1989

105.          

 

Các đại hội Đảng ta (1930 - 1986)

Hà Nội

1991

106.          

 

Các đại hội Đảng ta (1930 - 1986)

 

 

107.          

 

Các đại hội Đảng ta (1930 - 1986)

 

 

108.          

 

Đảng, Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân vũ trang

Hà Nội

1983

109.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập I)

Hà Nội

1969

110.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập I)

 

 

111.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập I)

 

 

112.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập II)

 

 

113.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập II)

 

 

114.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập II)

 

 

115.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập II)

 

 

116.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập III)

 

 

117.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập III)

 

 

118.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập IV)

 

 

119.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập IV)

 

 

120.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng (Tập IV)

 

 

121.          

 

Văn kiện toàn quốc đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng (2/1951)

Hà Nội

1966

122.          

 

Những tham luận chủ yếu trước Đại hội

Hà Nội

1960

123.          

 

Những tham luận chủ yếu trước Đại hội

 

 

124.          

 

Văn kiện đại hội

Hà Nội

1961

125.          

 

Đường lối chính sách hợp tác hoá nông nghiệp

Hà Nội

1963

126.          

 

Nghị quyết của Hội nghị thành uỷ về phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất và tiếp tục cải tạo tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp theo CNXH trong những năm tới

Hà Nội

1968

127.          

 

Nghị quyết của Hội nghị thành uỷ về phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất và tiếp tục cải tạo tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp theo CNXH trong những năm tới

Hà Nội

 

128.          

 

Nghị quyết của Hội nghị thành uỷ về phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất và tiếp tục cải tạo tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp theo CNXH trong những năm tới

Hà Nội

 

129.          

 

Nghị quyết của Hội nghị thành uỷ về phương hướng nhiệm vụ phát triển sản xuất và tiếp tục cải tạo tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp theo CNXH trong những năm tới

Hà Nội

 

130.          

 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng

Hà Nội

1977

131.          

 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng

 

 

132.          

 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng

 

 

133.          

 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng

 

 

134.          

 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng

 

 

135.          

 

Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Hà Nội

1968

136.          

 

Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

 

 

137.          

 

Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

 

 

138.          

 

Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

 

 

139.          

 

Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

 

 

140.          

 

Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

 

 

141.          

 

Tài liệu tham khảo lịch sử Đảng tập IV

Hà Nội

1970

142.          

 

Báo cáo chính trị của BCH TWĐ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV

Hà Nội

1977

143.          

 

Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết ĐH lần thứ V của Đảng Tập II

Hà Nội

1982

144.          

 

Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết ĐH lần thứ V của Đảng Tập II

 

 

145.          

 

Văn kiện Đảng về công tác Thanh Niên Tập II

Hà Nội

1974

146.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

Hà Nội

1971-1972

147.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

 

 

148.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

 

 

149.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

 

 

150.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

 

 

151.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

 

 

152.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

Hà Nội

 

153.          

 

Bài giảng về xây dựng Đảng lớp cán bộ cao trung cấp

 

 

154.          

 

Về cương lĩnh Mác Lê Nin của những người cộng sản toàn thế giới

Hà Nội

1961

155.          

 

Rèn luyện đạo đức CSCN phát huy truyền vẻ vang của quân đội cách mạng

 

 

156.          

 

Lời chào mừng đại hội

Hà Nội

1960

157.          

 

Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Hà Nội

2001

158.          

 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Hà Nội

1995

159.          

 

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Tập I

Hà Nội

1990

160.          

 

Sông Mã chiến thăng (Tập II)

T. Hoá

1965

161.          

 

Báo cáo về vấn đề trí thức

Hà Nội

1956

162.          

 

Nhiệt liệt chào mừng Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng 15 tuổi

Hà Nội

1959

163.          

 

Vấn đề dân cày

Hà Nội

1959

164.          

 

Đảng lao động Việt Nam - Đảng cách mạng chân chính

Hà Nội

1957

165.          

 

Báo cáo bổ sung của chính phủ về đấu tranh thống nhất nước nhà

Hà Nội

1957

166.          

 

Báo cáo đấu tranh thống nhất

Hà Nội

1958

167.          

 

Cải tiến tác phong công tác của chúng ta

Hà Nội

1960

168.          

 

Đạo đức xã hội chủ nghĩa

Hà Nội

1960

169.          

 

Báo cáo của chính phủ tại kỳ họp lần thứ nhất của quốc hội khoá II

Hà Nội

1960

170.          

Lê Đức Thọ

Những bài học chủ yếu về xây dựng Đảng

Hà Nội

1960

171.          

Nguyễn Đức Quý

Tìm hiểu về Đại hội Đảng

Hà Nội

1960

172.          

Phạm Văn Đồng

Giương cao ngọn cờ … thống nhất tổ quốc

Hà Nội

1961

173.          

 

Giương cao ngọn cờ … thống nhất tổ quốc

Hà Nội

1961

174.          

 

Lịch sử chiến tranh… tập sơ đồ

Hà Nội

1986

175.          

 

Nghị quyết của Hội nghị TW lần VII về.. công nghiệp

Hà Nội

1962

176.          

 

Tìm hiểu nghị quyết ĐH toàn quốc lần III

Hà Nội

1961

177.          

Nguyễn Văn Trấn

Xây dựng đội ngũ trí thức mới của chúng ta

Hà Nội

1961

178.          

 

Xây dựng đội ngũ trí thức mới của chúng ta

Hà Nội

1961

179.          

 

Chuyên chính vô sản và dân chủ vô sản

Hà Nội

1961

180.          

Võ Nguyên Giáp

Những kinh nghiệm ….vũ trang cách mạng

Hà Nội

1961

181.          

 

Những kinh nghiệm ….vũ trang cách mạng

 

 

182.          

 

Về công tác văn nghệ

Hà Nội

1962

183.          

 

Hội nghị uỷ ban ….miền nam Việt Nam

Hà Nội

1963

184.          

 

Văn kiện và tài liệu … mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam

Hà Nội

1963

185.          

 

Báo cáo bổ sung … lần thứ 2

Hà Nội

1964

186.          

 

Những văn kiện …mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam

Hà Nội

1964

187.          

Lê Duẩn

Hãy xứng đáng là thanh niên anh hùng

Hà Nội

1966

188.          

Võ Nguyễn Giáp

Đường lối quân sự của Đảng…

Hà Nội

1970

189.          

Lê Đức Thọ

Một số vấn đề xây dựng đảng

Hà Nội

1967

190.          

Lê Đức Thọ

Ra sức nâng cao chất lượng…

Hà Nội

1968

191.          

 

Nghị quyết hội nghị cán  bộ toàn Đảng bộ

Hà Nội

1970

192.          

 

Lịch sử truyền thống …phường Đồng Mác

Hà Nội

2000

193.          

 

Nhân chính trên những

Hà Nội

1997

194.          

 

Lịch sử đảng bộ ĐCSVN TPHCM

HCM

1995

195.          

 

Cuộc họp báo giải thích về thông cáo chung Paris

S. Gòn

1973

196.          

Trường Chinh

Chủ nghĩa mác và văn hoá Việt Nam

Hà Nội

1974

197.          

 

Chủ nghĩa mác và văn hoá Việt Nam

 

 

198.          

 

Sơ thảo lịch sử phong trào cách mạng …

Hà Nội

1986

199.          

Lê Duẩn

Toàn dân đoàn kết xây dựng tổ quốc…

Hà Nội

1976

200.          

 

Toàn dân đoàn kết xây dựng tổ quốc…

 

 

201.          

Lê Duẩn

Xây dựng nền văn hoá mới con người

Hà Nội

1977

202.          

 

Một số văn kiện của Đảng…

Hà Nội

1977

203.          

 

Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu…

Hà Nội

1977

204.          

 

Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu…

 

 

205.          

 

Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu…

 

 

206.          

 

Lịch sử phong trào …

Hà Nội

1988

207.          

 

Lịch sử ĐCSVN

Hà Nội

1995

208.          

 

Trong khám từ vị thành niên

Hà Nội

1995

209.          

 

Nghị quyết của thường vụ thành uỷ và UBND

Hà Nội

 

210.          

 

Nghị quyết của thường vụ thành uỷ và UBND

 

 

211.          

 

Những sự kiện trên sông Đô Trác

H Tĩnh

1974

212.          

Lưu Động

Bước đầu theo Đảng

Hà Nội

1961

213.          

 

Hội thảo khoa học…

Hà Nội

2000

214.          

 

Hội thảo khoa học…

 

 

215.          

 

Hội thảo khoa học…

 

 

216.          

 

Hội thảo khoa học…

 

 

217.          

 

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Nghĩa

Hà Nội

1998

218.          

 

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nội

Hà Nội

1982

219.          

 

Lịch sử cách mạng phường Láng Thượng

Hà Nội

1993

220.          

 

Công ty công trình 6…

Hà Nội

2001

221.          

 

Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn…

Hà Nội

1997

222.          

Phạm Văn Đồng

Nhà nước DCND và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa

Hà Nội

1961

223.          

 

Dương Liễu truyền thống và cách mạng

Dương Liễu

1991

224.          

 

Lịch sử xã Kim Thái

N. Hà

1995

225.          

 

Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Ngọc Hoà

 

 

226.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

N.Hà

1996

227.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

 

 

228.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

 

 

229.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

 

 

230.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

 

 

231.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

 

 

232.          

 

Lịch sử Đảng bộ Nam Hà

 

 

233.          

 

Lịch sử xã Kim Thái

N. Hà

1995

234.          

 

Lịch sử đảng bộ nhân dân xã Liên Minh

N. Hà

1997

235.          

 

Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng …

N. Hà

1974

236.          

 

Lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng …

 

 

237.          

 

Năm mươi năm hoạt động của Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Thanh Hoá

T. Hoá

1980

238.          

 

Năm mươi năm hoạt động của Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Thanh Hoá

 

 

239.          

 

Năm mươi năm hoạt động của Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Thanh Hoá

 

1986

240.          

 

Nhứng sự kiện lịch sử đảng  bộ thanh hoá

T. Hoá

1978

241.          

 

Nhứng sự kiện lịch sử đảng  bộ thanh hoá

 

 

242.          

 

Nhứng sự kiện lịch sử đảng  bộ thanh hoá

 

 

243.          

 

Tóm tắt 42 năm hoạt động của Đảng bộ Thanh Hoá

T. Hoá

1974

244.          

Ninh Viết Giao

Nam Đàn- quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội

1989

245.          

 

Lịch sử xã Quỳnh Giang

Ng. An

1998

246.          

 

Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Nghệ Tĩnh

Ng. Tĩnh

1987

247.          

 

Những người cộng sản trên quê hương Nghệ Tĩnh…

Ngh. Tĩnh

1980

248.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn

Ng. Tĩnh

1990

249.          

Quang Đạm

Lịch sử huyện Nam Đàn

 

1991

250.          

 

Sự kiện lịch sử Đảng bộ Nghệ An

Ng. An

1995

251.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (tập 1)

Hà Nội

1993

252.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (tập 1)

Hà Nội

 

253.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (tập 1)

Hà Nội

 

254.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (tập 2)

Hà Nội

1997

255.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (tập 2)

Hà Nội

1997

256.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh (tập 2)

Hà Nội

1997

257.          

 

Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Đồng Nai .Tập 1

Đ. Nai

1997

258.          

 

Lịch sử huyện Đảng bộ Nghi Xuân (1930 - 1945)

Nghi Xuân

1971

259.          

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú (tập 1)

Hà Nội

1985

260.          

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú (tập 2)

Hà Nội

1995

261.          

 

Lịch sử xã Minh Thuận

 

1999

262.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng tập 1

Hải Phòng

1991

263.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng tập 1

Hải Phòng

1991

264.          

 

Lịch sử Đảng bộ Hải Phòng tập 1

Hải Phòng

1991

265.          

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập II

Quảng Ninh

1993

266.          

 

Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Ninh Bình

Hà Nội

1998

267.          

 

Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu

Ninh Bình

2000

268.          

 

Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu

Ninh Bình

2000

269.          

 

Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu

Ninh Bình

2000

270.          

 

Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu

Ninh Bình

2000

271.          

 

Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu

Ninh Bình

2000

272.          

 

Khu di tích căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu

Ninh Bình

2000

273.          

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1955 - 1985)

Hà Nội

1996

274.          

 

Lịch sử phong trào phụ nữ Lạng Sơn (Tập 1)

Lạng Sơn

1991

275.          

 

Lịch sử Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Lai Châu

Lai Châu

1986

276.          

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú Tập 2

Hà Nội

1995

277.          

 

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phú Tập 1

Vĩnh Phú

1985

278.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên (tập 1)

Cẩm Xuyên

1972

279.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn tập 1

Hương Sơn

1972

280.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Hương Khê (1930 - 2000)

Hà Nội

2003

281.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà (1954 - 2002)

Hà Nội

2002

282.          

 

Lịch sử trường chính trị Hà Tĩnh (1945 - 2002)

Hà Nội

2003

283.          

 

Lịch sử phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Hà Nội

Hà Nội

1988

284.          

Lê Mậu Hãn

Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng..

Hà Nội

2003

285.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện ý Yên .tập 1 (1930 - 1975)

ý Yên

1995

286.          

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng . Tập 1 (1930 - 1945)

Nghĩa Hưng

1991

287.          

 

Văn kiện hội nghị lần thứ V BCHTW khoá VIII

Hà Nội

1998

288.          

 

Vững bước trên con đường đã chọn

Hà Nội

2004

289.          

 

Vững bước trên con đường đã chọn

 

 

290.          

 

Tìm hiểu chủ trương đối ngoại của Đảng thời kỳ 1945 – 1954

Hà Nội

2005

291.          

 

Tìm hiểu chủ trương đối ngoại của Đảng thời kỳ 1945 – 1954

Hà Nội

2005

292.          

 

Cách mạng tháng tám một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX

Hà Nội

2005

293.          

Lê Mậu Hãn

Hành trình đến chân lý lịch sử

Hà Nội

2005

294.          

Lê Mậu Hãn

Hành trình đến chân lý lịch sử

Hà Nội

2005

295.          

Đinh Trần Dương

Tân Việt Cách mạng Đảng trong cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

CTQG

2006

296.          

 

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CTQG

2003

297.          

 

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CTQG

2003

298.          

 

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CTQG

2003

299.          

 

Những tên gọi bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CTQG

2003

300.          

 

35 năm bảo tàng Hồ Chí Minh

Hà Nội

2005

301.          

 

35 năm bảo tàng Hồ Chí Minh

Hà Nội

2005

302.          

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông Tấn

2004

303.          

 

Biên niên sự kiện Lịch sử mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tập I (1930 - 1945)

CTQG

2004

304.          

 

Biên niên sự kiện Lịch sử mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tập II (1930 - 1945)

CTQG

2004

305.          

 

Biên niên sự kiện Lịch sử mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Tập III (1930 - 1945)

CTQG

2004

306.          

Bùi Công Trừng

Miền Bắc Việt Nam trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội

ST

1961

307.          

 

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1975 – 2000

Thanh Hoá

2005

308.          

 

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1975 – 2000

Thanh Hoá

2005

309.          

 

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1975 – 2000

Thanh Hoá

2005

310.          

 

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1975 – 2000

Thanh Hoá

2005

311.          

 

Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1975 – 2000

Thanh Hoá

2005

312.          

 

Lịch sử đảng bộ huyện Vụ Bản 1930 – 2000

 

2000

313.          

 

Lịch sử xã Quỳnh Giang

Nghệ An

1998

314.          

 

Lịch sử xã Kim Thái

 

1995

315.          

 

Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Thành Lợi

Nam Định

2006

316.          

 

Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Đại Thắng (1930 – 2005)

 

2005

317.          

 

Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Trung Thành 1930 – 2002

 

 

318.          

 

Lịch sử xã Liên Bảo 1930 – 2003

 

2004

319.          

 

Vụ án Nguyễn ái Quốc ở Hồng Kông 1931 – 1933

CTQG

2004

320.          

 

Điện Biên Phủ, Văn kiện Đảng, nhà nước

CTQG

2004

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây