Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa

Thứ ba - 03/12/2013 10:51
Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa
Lý lịch khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa
PGS.TS NGUYỄN THỊ MAI HOA

 

 

I. Thông tin chung    
Năm sinh: 1965
Email:  maihoa@vnu.edu.vn; maihoa@ussh.edu.vn
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
Học vị:TS                              Năm nhận: 2008
Học hàm: PGS                       Năm phong: 2013
Quá trình đào tạo:
Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy                                        
Thời gian đào tạo : Từ 9/1984-9/1990

Nơi học (Trường, thành phố): ĐH Tổng hợp Roxtov trên Sông Đông- Liên Xô
Ngành học: Lịch sử
Tên đồ án, luận văn hoặc môn thi tốt nghiệp: Luận văn: “Văn hoá truyền thống trong xã hội Việt Nam hiện đại
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 7/1990- Tại khoa Lịch sử -ĐH Tổng hợp Roxtov trên Sông Đông- Liên Xô. Người hướng dẫn: GS. TS. B.A. Phanaxaev
Thạc sĩ:
Thời gian đào tạo: Từ 7/2001-7/2004
Nơi học (Trường, thành phố): ĐH KHXH& NV- Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngành học: Lịch sử
Tên luận văn: “Đảng lãnh đạo quá trình bình thường hoá và phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ 1986-2001
Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 2/8/2001- Khoa Lịch sử - ĐHKHXH&NV
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Đăng Tri
Tiến sĩ:
Hình thức đào tạo: Chính quy                            
Thời gian đào tạo: Từ  7/2005 đến 7/2009

Nơi học (Trường, Viện, Nước): ĐH KHXH& NV- Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên luận án: “Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001
Ngày và nơi bảo vệ luận án: 5/12/2007- Khoa Lịch sử - ĐHKHXH&NV
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Đăng Tri  
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga: Trình độ đại học; Anh: C.  
Hướng nghiên cứu chính:
- Đường lối đối ngoại của Đảng CSVN;
- Quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước khu vực và các nước lớn.
- Công bằng xã hội và vấn đề nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay.  
II. Công trình khoa học Sách  
Các nước XHCN giúp đỡ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) (chuyên khảo, tác giả), Nxb.CTQG-Sự thật, Hà Nội, 2013.   Chương sách  
Bài báo
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
 1. 1
Cách mạng Tháng Mười và xu thế không thay đổi của thời đại 2003 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 2
Bình thường hoá và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc theo đường lối đối ngoại đổi mới của Đảng 2004 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 3
Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau bình thường hoá 2004 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 4
Bước phát triển tư duy đối ngoại của Đảng trong quan hệ với các nước láng giềng và khu vực thời kỳ đổi mới 2005 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 5
Tìm hiểu quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 2007 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 6
Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam 2008 Tạp chí Lý luận chính trị
 1. 7
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc những năm 1954-1960 2010 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 8
Tài nguyên chiến lược và công nghiệp hóa rút ngắn ở Việt Nam 2010 Tạp chí Lý luận chính trị
 1. 9
Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong xử lý quan hệ Việt – Xô – Trung (1954-1969) 2010 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 10
Hồ Chí Minh vun đắp quan hệ Việt – Trung 2010 Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc
 1. 11
Phát huy nhân tố quốc tế trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 2010 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 12
Cách mạng tháng Mười và lý tưởng về một xã hội công bằng, tiến bộ 2010 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 13
Phương pháp phân tích – phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử 2010 Tạp chí Nghiên cứu lịch sử
 1. 14
Phương châm “cho nhiều, lấy ít” trong chính sách tam nông của Trung Quốc 2011 Tạp chí Lý luận chính trị
 1. 15
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946- Một quyết sách lịch sử 2011 Tạp chí Quốc phòng toàn dân
 1. 16
Nắm vững triết lý ngoại giao Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn biết” trên con đường hội nhập và phát triển 2011 Tạp chí Tuyên giáo
 1. 17
Dạy chữ và dạy người theo quan điểm về giáo dục – đào tạo của Đại hội XI 2011 Tạp chí Tuyên giáo
 1. 18
Chính sách đối ngoại của Việt Nam sau khi giành độc lập 2011 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 19
Quan hệ Việt Nam – Liên Xô những năm 1954-1964 2011 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 20
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc: Một chặng đường nhìn lại (1991-2011) 2011 Tạp chí Cộng sản
 1. 21
Việt Nam tăng cường quan hệ với các đối tác ở Châu Á – Thái Bình Dương: Từ quan điểm đến thực tiễn 2012 Tạp chí Thông tin đối ngoại
 1. 22
Sự giúp đỡ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam trong giai đoạn chống chiến tranh phá hoại (1965-1972) 2012 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 23
Liên Xô với việc đàm phán và ký kết Hiệp định Paris 2012 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 24
Liên bang Xô –viết và chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) 2013 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 25
Hai chuyến đi bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Liên Xô (1950-1952) 2013 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 26
Liên Xô đằng sau hậu trường chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) 2013 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 27
Trung Quốc với cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), 2013 Tạp chí Đông Bắc Á
 1. 28
Đảm bảo công bằng xã hội – từ góc nhìn nhóm lợi ích 2013 Tạp chí Lý luận chính trị
 1. 29
Hàn Quốc với chiến tranh Việt Nam 2013 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 30
Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 31
Quan hệ Việt Nam – Liên Xô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 32
Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp hoạt động với lực lượng vũ trang Campuchia 2014 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 33
Các nước xã hội chủ nghĩa chi viện nguồn lực con người cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) 2015 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 34
Trận quyết đấu cuối cùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai và thời cơ của Cách mạng tháng Tám 2015 Tạp chí Lịch sử quân sự
 1. 35
Thái độ của Mỹ trước việc Pháp tái chiếm Đông Dương (1945-1946) 2016 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 36
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga (2012-2017) 2017 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 37
Cách mạng tháng Mười Nga và khát vọng về một xã hội văn minh 2017 Tạp chí Lịch sử công an
 1. 38
Quan điểm của một số  nước lớn với việc Việt Nam đàm phán và ký kết Hiệp định Paris (1973) 2018 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 39
Nguồn sử liệu về lịch sử Việt Nam những năm 20-70 (XX) trong các cơ quan lưu trữ Liên bang Nga 2018 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1.  
Đề cương văn hóa năm 1943 và quá trình xây dựng văn hóa những năm đầu độc lập 2018 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1. 40
СССР и Вьетнам на Парижских переговорах 2018 Журнал Вьетнамские исследования
 1.  
Vai trò của Liên Xô trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của nhân dân Việt Nam 2019 Tạp chí Lịch sử Đảng
 1.  
Chiến thắng Điện Biên Phủ với việc ký kết Hiệp định Geneve 1954 2019 Tạp chí Lịch sử Đảng
  Báo cáo khoa học tại hội nghị quốc gia/quốc tế  
1 Quan hệ Việt Nam – Liên Xô trong những năm 1965-1975, Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba “Việt Nam hội nhập và phát triển”, ĐHGQGHN – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam,  12-2008.
2 Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội thảo Khoa học Quốc gia nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, Học viện Chính trị -Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng  2-1010
3 Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Xô – Trung (1954-1969), Hội thảo khoa học Quốc  tế nhân kỷ niệm 120 ngày sinh Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị -Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng  5-1010
4 Chuyên gia quân sự Liên Xô ở Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững”, Đại học Quốc gia Hà Nội – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 11- 2012
5 Liên Xô với đàm phán và ký kết Hiệp định Paris (1973)”, Hội thảo khoa học Quốc tế, “Hiệp định Paris 1973: 40 năm nhìn lại”, ĐHKHXH& NV, ĐHGQGHN, 1-2013
6 Liên Xô giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, Hội thảo khoa học quốc gia 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Quốc Phòng, tháng 5-2014
7 Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Từ Điện Biên Phủ tới Geneve, Hội thảo khoa học quốc tế “Từ  Điện Biên Phủ đến Geneve – nhìn từ khía cạnh quốc tế”, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, tháng 5-2014
8 Giúp đỡ quân sự của Liên Xô đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), Hội thảo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, tháng 12-2014
9 Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho giảng viên lý luận chính trị - một vài khuyến nghị, Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay”, Hội thảo Quốc gia, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, 12-2014
10 Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Hạ Lào (1970-1971), Hội thảo khoa học Quốc tế “Quân tình nguyện Việt Nam ở Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia- Vai trò và ý nghĩa lịch sử”, 4-2015, Hội thảo quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
11 Sự tham gia của hai miền Nam, Bắc Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia “Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử”, Hội thảo Quốc gia, Đại học Sư phạm Hà Nội, 4-2015.
12 “Giấc mơ Trung Hoa” và vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hãi của Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc tếViệt Nam – 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975 - 2015)”, Hội thảo quốc tế, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG HN, Đại học Khoa học Huế, 4-2015
13 “Quan điểm của Trung Quốc về đấu tranh vũ trang trong chiến tranh Việt Nam”, Hội thảo khoa học quốc tế “40 năm thống nhất đất nước với công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế” (30/4/1975-30/4/2015)”, Hội thảo quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 4-2015
14 “Việt Nam trước những thách thức về cải cách thể chế sau 30 năm đổi mới”, Hội thảo khoa học quốc gia “30 năm đổi mới ở Việt Nam – những vấn đề khoa học và thực tiễn”, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, ĐHKHXH&NV, T.p. HCM và Đại học Huế, 10-2016.
15 “Đặc điểm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga”, Hội thảo khoa học quốc tế “Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam”, ĐHQGHN & Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam,10-2017,
15 “Đề cương văn hóa năm 1943”, Hội thảo khoa học cấp Bộ “65 năm đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2008)”, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, 5-2018.
16 “Quan hệ của Trung Quốc với CHDC Campuchia (1975-1979)”, Hội thảo khoa học “Các yếu tố quốc tế tác động đến Campuchia trước, trong và sau giai đoạn 1975-1999”, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN và Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học quân sự, 3-2019.
  “Các nước lớn với việc giải quyết “vấn đề Campuchia”, Hội thảo khoa học, Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học quân sự, 4-2019.
17 “Tác động của chiến thắng Điện Biện Phủ đối với Hiệp định Geneve 1945”, Hội thảo khoa học quốc tế “Kỷ niệm 65 năm chiến dịch Điện Biên Phủ: Nhìn từ góc độ quốc tế và địa phương”, ĐHKHXH&NV, Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN), Học viện Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Đại học Paul - Valléry Montepllier, 5-20189
18 “Chính sách châu Á- Thái Bình Dương của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama và Donanld Trump dưới góc nhìn so sánh, Hội thảo “Điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ trước thay đổi ở khu vực và đối sách của Việt Nam”, Bộ Quốc phòng, Viện Khoa học quân sự, 5-2019.
  III. Đề tài KH&CN các cấp Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia  
TT Tên đề tài/dự án Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đảng lãnh đạo thiết lập và phát triển quan hệ Việt Nam- Liên Xô (1950-1975) 2003/2004 Cấp trường Chủ trì
2 Đảng lãnh đạo phát triển quan hệ chính trị Việt Nam- Trung Quốc (1991-2001) 2004/2005 Cấp trường Chủ trì
3 Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc (1975-1991) 2005/2006 Cấp trường Chủ trì
4 Đảng lãnh đạo phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục (1954-1975) 2006/2007 Cấp trường Chủ trì
5 Đảng lãnh đạo sự nghiệp giáo dục (1986-2006) 2007/2008 ĐHQGHN Chủ trì
6 Đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng (1960-2006) 2008/2009 ĐHQGHN Chủ trì
7 Đảng lãnh đạo củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 2009/2011 ĐHQGHN Chủ trì
8 Quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào- Campuchia (1954-1965) 2011/2013 ĐHQGHN Chủ trì
9 Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích trong quá trình phát triển ở nước ta 2013/2015 Nhà nước Tham gia
10 Quốc sử (tập 9) 2017/2019 Nhà nước Tham gia
  IV. Giải thư­ởng, học bổng Giải ba giải thưởng Phạm Thận Duật  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây