Lý lịch khoa học PGS.TS Lê Văn Thịnh

Thứ hai - 26/04/2010 11:56
Lý lịch khoa học PGS.TS Lê Văn Thịnh
Lý lịch khoa học PGS.TS Lê Văn Thịnh

        PGS.TS  LÊ VĂN THỊNH

 
  I. Thông tin chung 
 • Ngày tháng năm sinh: Ngày 05 tháng 08 năm 1955.
 • Nơi sinh: thôn Đại Bái, xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 • Địa chỉ, email: levanthinhlsd@gmail.com; điện thoại: 091 210 31 51
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Học hàm: PGS                                Năm phong: 2013
 • Học vị: Tiễn sĩ                                  Năm nhận: 2000
 • Quá trình học tập, công tác:
– 1973 – 1975: sinh viên khóa 18, khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội
– 1975 – 1980: bộ đôi, đảng viên, Thượng sĩ, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 Binh chủng Không quân
– 1980 – 1983: Bí thư Chi đoàn, sinh viên khóa 24, khoa Lịch sử Đại học Tổng hợp Hà Nội
– 1984 – 1999: Giảng viên, NCS khoa Lịch sử Đại Học KHXH&NV,  Phó trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng – CNXHKH – Lịch sử kinh tế trường Đại học Thương Mại
– 1999 – 2008: Tiến sĩ, Phó Trưởng Bộ môn, Chủ tịch Công đoàn khoa Mác – Nênin trường Đại học Thương Mại
– 2008 đến nay: PGS, TS, Phó Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng, khoa Lịch sử, trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga – Cử nhân, Tiếng Anh – B1
 • Hướng nghiên cứu chính:
– Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
– Quan hệ Việt Nam – Liên Xô/Liên bang Nga: lịch sử và hiện tại
– Đường lối đối ngoại và thực thi đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử
– Vận động quốc tế và đấu tranh ngoại giao trong 30 năm chiến tranh Cách mạng ở Việt Nam (1945 – 1975)  
2. Các công trình khoa học:  
2.1 Giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo  
TT Tên sách Là tác giả, đồng tác giả Nơi xuất bản Năm XB
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục Đồng tác giả Hà Nội 2006
2 Hướng dẫn giáng dạy và học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng tác giả Hà Nội 2006
3 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng tác giả Nxb Chính trị quốc gia 2009
4 50 năm phong trào đồng khởi ở mìên Nam Việt Nam – Những vấn đề lịch sử Đồng tác giả Nxb Đại học quốc gia 2010
5 Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải 1926 – 2010 Đồng tác giả Nxb Chính trị quốc gia 2011
6 Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn 1930 – 1975 Đồng tác giả Nxb Chính trị quốc gia 2013
7 Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng tác giả Nxb Chính trị quốc gia 2013
8 Bộ môn Lịch sử Đảng 40 năm xây dựng và phát triển 1974 – 2014) Đồng tác giả Nxb Chính trị quốc gia 2014
  2.2 Các bài báo khoa học  
TT Tên bài báo Là tác giả, đồng tác giả Sách, Tạp chí – nơi công bố Năm công bố
1 Suy nghĩ nhân đọc bài nói “Về công tác huấn luyện và học tập” của Hồ Chí Minh Tác giả Đại học Thương mại 1993
2 Thử tìm lời giải cho xu hướng ly tâm nghề nghiệp của giáo viên Mác-Lênin Tác giả Đại học Thương mại 1994
3 Hội nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương và bài học kinh nghiệm kết thúc chiến tranh bằng đàm phán Tác giả Đại học Thương mại 1994
4 Hồ Chí Minh viết về Hồng quân Liên Xô Tác giả Lịch sử Đảng 3-1995
5 Chuyến đi Liên Xô-Trung Quốc đầu năm 1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả Lịch sử Đảng   1996
6 Nguyễn Thị Duệ – nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam Tác giả Đại học Thương mại 1996
7 Ảnh hưởng của văn hóa Liên Xô ở Việt Nam trong giai đoạn 1945-1954 Tác giả Nghiên cứu Lịch sử 3-1996
8 Vài nét về hình ảnh của Lênin trong các trang viết của Hồ Chí Minh. Tác giả Đại học Thương mại 1997
9 Tư liệu về 500 chiếc xe ôtô của Liên Xô viện trợ cho Việt Nam cuối năm 1953 đầu năm 1954 Tác giả Lịch sử Quân Sự 1997
10 Dịch vụ nông thôn – một hướng nhìn từ chợ làng truyền thống Tác giả Đại học Thương mại 1999
11 Vấn đề cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả Giáo dục lý luận 5-2002
12 Điện Biên Phủ trong lòng bạn bè quốc tế Tác giả Đại học Thương mại 2004
13 Hồ Chí Minh nói về công tác cán bộ của Đảng Tác giả Đại học Thương mại 2004
14 Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và ASEAN – Những thành tựu và cơ hội của sự hợp tác Tác giả Hội thảo quốc tế:QH ASEAN – Trung Quốc     2005
15 Quán triệt, vận dụng một số quan điểm đại hội X của Đảng vào giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả Giáo dục lý luận   5-2007
16 Góp phần đưa nghị quyết Đại hội X vào giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả Hội thảo khoa học ĐHQG 2007
17 Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong đào tạo đại học ở Việt Nam Tác giả Tạp chí Khoa giáo 12-2007
18 Nông dân miền Nam trong phong trào Đồng khởi (1959-1960). Tác giả Sách: “Phong trào Đồng khởi -50 năm nhìn lại   2010
19 Trận Núi Thành trong chiến cuộc chống chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam (1965 – 1968). Tác giả Sách: “Chiến thắng Núi Thành – Ý nghĩa và bài học lịch sử”,   5- 2010
20 Phong trào đồng khởi – sự mở đầu thắng lợi của đường lối cách mạng độc lập, tự chủ và phương pháp cách mạng đúng đắn thời kỳ 1954 – 1975. Tác giả Sách: 50 năm phong trào Đồng khởi ở miền Nam – những vấn đề lịch sử     2010
21 Một số vấn đề có tính nguyên tăc trong xây dựng khối đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh Tác giả Lịch sử Đảng 8-2010
22 Cách lãnh đạo của cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh – những vấn đề cơ bản Tác giả Hội thảo: “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”   5-2011
23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách công tác của cán bộ Tác giả Tuyên Giáo 7 -2011
24 Hồ Chí Minh bàn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo của người cán bộ Tác giả Lịch sử Đảng 7-2011
25 Phát hiện thêm một bức thư của Hồ Chí Minh Tác giả Lịch sử Quân sự 9-2011
26 Viện trợ kinh tế – kỹ thuật và quân sự của Liên Xô cho cách mạng Việt Nam từ 1954 đến 1975 Tác giả Lịch sử Quân sự 2-2012
27 Quan hệ kinh tế Việt Nam – Liên Xô (1976 – 1990). Tác giả Lịch sử Đảng 4-2012
28 Nhìn lại quan hệ thương mại Việt Nam – Liên bang Nga (1991 – 2010), Tác giả Lịch sử Đảng 5-2013
29 Liên Xô và Việt Nam trong tiến trình Hội nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương Tác giả Sách: Từ Điện Biên Phủ đến Hiệp định Giơ ne vơ nhìn từ khía cạnh quốc tế.   2014
30 Liên Xô với việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương – Giơnevơ 1954 Tác giả Sách: Bộ môn Lịch sử Đảng 40 năm xây dựng và phát triển 1974 – 2014)   2014
31 Nhìn lại quá trình Liên Bang Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết đào tạo cán bộ cho Việt Nam Tác giả Tạp chí Lịch sử Đảng, số  (325) 12-2017 2017
32 Thực hiện chính sách thuế nông nghiệp của Đảng ở tỉnh Phú Thọ (1951 – 1953) – một số kết quả và kinh nghiệm Đồng tác giả Tạp chí LSĐ số 3-2018 2018
  3. Các đề tài khoa học các cấp đã chủ trì hoặc tham gia   3.1 Đề tài, dự án đã và đang chủ trì   
TT Tên đề tài, dự án Thời gian Cơ quan quản lý   Tình trạng đề tài
1 Giảng dạy Mác – Lênin ở trường Đại học thương mại – thực trạng và giải pháp. 1994 Đại học Thương mại Nghiệm thu 1994
2 Hợp tác Việt – Xô – Trung tại Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và vị trí của nó trong lịch sử dân tộc 1995 Đại học Thương mại Nghiệm thu 1994
3  Văn hóa bản địa của người Việt cổ. 2000 Đại học Thương mại Nghiệm thu 2000
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 2002 Đại học Thương mại Nghiệm thu 2002
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ thương mại 2003 Đại học Thương mại Nghiệm thu 2003
6 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực của người cán bộ vào công tác cán bộ trong các doanh nghiệp thương mại nhà nước địa bàn Hà Nội hiện nay 2004-2006 Bộ Giáo dục & Đào tạo Mã số: B2004-39-56 Nghiệm thu 2006
7 Quan hệ kinh tế Việt Nam – Liên bang Nga (1991 – 2010). 2011-2013 Đại học quốc gia Hà Nội. Mã số: QG.11.39. Nghiệm thu 2013
  3.2 Đề tài, dự án đã và đang tham gia với tư cách thành viên  
TT Tên đề tài, dự án Thời gian   Cơ quan quản lý   Tình trạng đề tài
1 Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-1975) – Đề tài trọng điểm. 2008-2010 Đại học quốc gia Mã số:PUF 08 06 Nghiệm thu 2011
  IV. Các giải thư­ởng, học bổng đã nhận  
 1. Giấy khen của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại: Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ 5 năm (1996-2000). (QD Số: 50/TM/KH, ngày 8 tháng 11 năm 2000)
 
 1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị năm 2008.(QĐ số 3298/QĐ-BGDĐT, ngày 6 tháng 5 năm 2009).
 
 1. Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2013: Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn (1930-1975), Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

_KLS_ TuyensinhSDH
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây